Novi Marof raspisao natječaj za financiranje programa i projekata udruga u vrijednosti od 280.000 kuna

| 2.3.2019. u 18:00h | Objavljeno u Našim krajem

Grad Novi Marof objavio je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novog Marofa za 2019. godinu i koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Novog Marofa. Financijska sredstva u iznosu od 280.000 kuna osigurana su iz proračuna Grada, a najniži iznos koji se može odobriti za projekt/program iznosi 1.000 kuna, dok je najviši 30.000 kuna.

Udruga može prijaviti i više projekata


Program i projekti udruga za čije se financiranje osiguravaju sredstva u proračunu Grada odnose se na područja socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja (8 prijavitelja – 100.000 kuna), djece i mladih (5 prijavitelja – 60.000 kuna) i ostale programe (12 prijavitelja – 120.000 kuna). Grad neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim natječajem kao ni aktivnosti udruga koje se smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.
Jedna udruga može prijaviti više projekata i najviše jedan program, a rok za podnošenje prijava je zaključno do 20. ožujka 2019. godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji se popunjavaju isključivo putem računala te se dostavljaju u
papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici, na adresu: Grad Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof, s naznakom „Prijava programa/projekta udruga – NE OTVARAJ“.
Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta je ispunjen, potpisan i ovjeren „OBRAZAC OPISA programa/projekta, ispunjen, potpisan i ovjeren „OBRAZAC PRORAČUNA programa/projekta, potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, potpisana i ovjerena izjava o partnerstvu (ukoliko udruga prijavljuje projekt/program u partnerstvu), potpisana i ovjerena izjava o nekažnjavanju, ispunjen, potpisan i ovjeren izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PRORPOT) te isprintan ispis (izlist) iz Registra udruga RH.

Pazite, prijava treba biti potpuna!


Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima, neće biti upućene u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene. Grad će na mrežnim stranicama objaviti rezultate natječaja, a
odluka o dodjeli sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Grada Novog Marofa (www.novimarof.hr) u roku od 8 dana od dana donošenja. Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. Prijavitelji na natječaj koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana od dana objave odluke.
Prigovor se podnosi putem nadležnog upravnog odjela Grada, a o njemu odlučuje gradonačelnik, u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. Grad Novi Marof zadržava i pravo poništenja javnog natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi.