Zbrinjavanje otpada u Ivancu: Biootpad kompostirajte sami, na odvozu štedite 270 kuna na godinu

J.Š./Varaždinske vijesti | 19.7.2018. u 18:21h | Objavljeno u Našim krajem

U sklopu priprema za nov način prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, Ivkom d.d. idućih će dana svim svojim korisnicima - građanima i poslovnim subjektima - na potpisivanje poslati izjave o načinu korištenja ove javne usluge. Na adrese korisnika stižu tri vrste obrazaca – za individualna domaćinstva (kućanstva), za korisnike koji žive u zgradama te za poslovne subjekte (tvrtke, obrtnike).

- Ove obrasce nije izmislio ni Grad ni Ivkom, već su propisani zakonom, točnije Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Ivkom d.d. dužan ih je poslati svim svojim korisnicima - poručuju iz Grada Ivanca.

Dodaju da će izjava građanima biti dostavljena u dva primjerka i oba potpisana primjerka potrebno je vratiti u Ivkom, a građani ih mogu predati komunalnim radnicima ili vozačima prilikom odvoza otpada. Ako pak građani ne dostave potpisane obrasce, smatrat će se da pristaju na ponuđenu razinu javne usluge, a time i na uvjete pružanja usluge sukladne prijedlogu Ivkoma.

Izjava ima karakter ugovora, a to znači da njenim potpisivanjem prestaju važiti dosadašnji odnosi davatelj – korisnik u odvozu komunalnog otpada. Ono što je pritom važno znati jest sljedeće, a odnosi se prvenstveno na građane koji žive u kućama (individualna domaćinstva), a to je da ovom izjavom sami odlučuju o tome kakvu vrstu usluge i kakav spremnik žele, odnosno hoće li biootpad zbrinjavati putem vrtnog kompostera ili će ga predavati Ivkomu.

U vezi s time, Grad Ivanec preporučuje sljedeće: U točki 5. OČITOVANJE O KOMPOSTIRANJU BIOOTPADA individualnim kućanstvima preporučuje da NE iskazuju potrebu za predaju biootpada putem spremnika već da odlažu biootpad u vlastiti komposter na obračunskom mjestu. Naime, Grad Ivanec je temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidirao nabavu odgovarajućih spremnika, među kojima su i vrtni komposteri (350 litara) koji će se nakon isporuke besplatno podijeliti korisnicima.

To je benefit koji Grad Ivanec daje svojim građanima, a kojim ih potiče da sami kompostiraju biootpad. Međutim, ako ne žele kompostirati, već se odluče za predaju biootpada putem smeđih kanti od 120 litara, onda će tu uslugu morati i platiti i to 22,60 kn mjesečno, što je na godišnjoj razini trošak od 271,20 kn (za jedno pražnjenje mjesečno). Razlog plaćanja takve veće cijene posljedica je troškova zbrinjavanja biootpada kao i načela gospodarenja otpadom prema načelu „onečišćivač plaća“, a što znači da je proizvođač otpada financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad.

Ako pak građani odluče biootpad kompostirati u vlastitim okućnicama, onda neće imati ni troškova odvoza biootpada, odnosno Ivkom im neće poslati račun za odvoz biootpada, a to znači da će uštedjeti više od 270 kuna na godinu. Uz financijski učinak, imat će i ekološki jer poznato je da je kompost vrijedno biognojivo. Ako je građanima ovakvo rješenje prihvatljivo, tada im iz gradske uprave sugeriraju da u obrascu Izjave u točki 5. OČITOVANJE O KOMPOSTIRANJU BIOOTPADA, zaokruže podtočku 5. b – Odlažem biootpad u vlastiti komposter na obračunskom mjestu.

Što se tiče stanara u stambenim zgradama (kolektivno stanovanje), na njih se ova sugestija ne odnosi jer su oni, zbog specifičnih uvjeta stanovanja, u obvezi vršiti primopredaju biootpada putem spremnika (smeđi, zapremnine 240 l) koji će biti postavljeni u dvorištu zgrade.

- Molimo sve korisnike da prate obavijesti na web stranicama Grada Ivanca i Ivkoma d.d. u pogledu primjene novog rasporeda odvoza otpada i datuma primjene cjenika - poručuju iz Grada.

Označeno u