U Beretincu zabrinuti: Boje se da će opet imati smeće na ulazu u Varaždin!

| 30.12.2017. u 15:06h | Objavljeno u Aktualno

- Bojim se da ćemo opet imati smeće na ulazu u Varaždin, kao što imamo u Brezju, a sada na vodonosnom području između Beretinca i Poljane Biškupečke - požalio nam se čitatelj iz Beretinca, ukazujući na radove na parceli varaždinske Čistoće, koja se nalazi uz granicu Općine Beretinec i Grada Varaždina, odnosno potok Piškornicu.

Dio RCGO-a Piškornica

- Prema je u studiji utjecaja na okoliš lokacija u Poljani ocijenjena najnepovoljnijom za izgradnju pretovarne stanice, sada se tamo u tišini ipak nešto gradi. Ne zanima me lijepa priča o sortirnici ili nečem sličnom, jer ako potok razlije, kao što se to već znalo događati, to bi bila katastrofa - tvrdi čitatelj, dodajući da to neće dopustiti pa, ako treba, idu i do međunarodnih institucija.

Na radove uz potok Piškornica, osim mještana, upućuje i Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, objavljen u rujnu, a odnosi se na izgradnju Pretovarne stanice “Varaždin” kao sastavnog dijela zahvata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koja nije bila obuhvaćena Studijom o utjecaju na okoliš i Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš iz 2011. Elaborat je izrado Maxicon, a kao nositelj zahtjeva navedena je tvrtka Piškornica d.o.o. iz Koprivnice. Naime, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom SZ Hrvatske obuhvaća izgradnju RCGO-a Piškornica i dvije pretovarne stanice - Zabok i Varaždin.

- Studijom o utjecaju na okoliš iz 2010. definiran je obuhvat zahvata RCGO-a Piškornica te njegovi sastavni dijelovi, kao i njihov razmještaj u prostoru. Studija iz 2010. godine međutim nije obuhvatila izgradnju pretovarnih stanica Zabok i Varaždin. Naknadno je izrađen elaborat zaštite okoliša koji je obuhvaćao izgradnju PS Zabok za koju je ishođeno pozitivno rješenje ministarstva - navodi se, među ostalim, u elaboratu.

Kako je pojašnjeno, pretovarne stanice se koriste za pretovar miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljenih sastavnica komunalnog otpada, sakupljenog vozilima iz lokalnih sakupljačkih mreža, u vozila većeg kapaciteta, radi racionalnijeg odvoza na RCGO Piškornica.

Prema prostornom planu

Izgradnja PS Varaždin planirana je na dijelu k.č.br. 1088, k.o. Poljana Biškupečka, čiji je vlasnik Čistoća d.o.o., a prema prijedlogu parcelacije, površina građevinske čestice iznosi 10.007,44 m2. Od najbližih kuća u Beretincu udaljena je oko 800 m zračne linije.
Lokacija se nalazi na vodonosnom području, a u elaboratu se navodi i da se, prema karti opasnosti od poplava, lokacija nalazi na području kojem je velika vjerojatnost poplava.

Unutar PS Varaždin planirana je izgradnja ulaza s ogradom, elektroničke kolne vage, objekta za zaposlene, prometno manipulativne površine s potpornim zidovima, zgrade pretovarne stanice na dva nivoa s opremom, građevine sustava za odvodnju oborinskih i otpadnih voda... Prema elaboratu, tehnološki proces rada PS Varaždin obuhvaća nekoliko faza: dovoz, prihvat i istovar otpada unutar hale, pretovar otpada preko usipnog lijevka, prešanje otpada u rolo kontejner te odvoz otpada na RCGO Piškornica.

Što se tiče otpadnih voda, navedeno je da će se tehnološke otpadne vode nastale tijekom prešanja otpada sakupljati u tankvani ispod preše, koju će ovlaštena tvrtka prazniti. Planirana je i izvedba sustava odvodnje otpadnih, sanitarnih i oborinskih voda u sklopu razdjelnog sustava odvodnje. Zauljene oborinske vode s prometno-manipulativnih površina će se propuštati preko separatora mineralnih ulja prije ispuštanja u kanal Piškornicu, a oborinske vode s krovova ispuštat će se u teren. Sanitarne otpadne vode sakupljat će se u vodonepropusnoj sabirnoj jami, koja će se prazniti.

karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja

Među ostalim, navodi se i da može doći do neugodnih mirisa, ali i da se uz pravovremeni odvoz otpada i pretovar kroz zatvorenu halu, ne očekuje utjecaj na kvalitetu okolnog zraka.

Ništa mimo zakona

Davor Skroza, direktor Čistoće, naglašava da je sve u skladu sa županijskim i gradskim prostornim planom.

- Prostornim planom Varaždinske županije definirano je da je lokacija Poljana Biškupečka predviđena za poslove gospodarenja neopasnim otpadom i kao takva obrađena posebnom studijom - ukazuje Skroza.

Dodaje da je i Prostornim planom uređenja Grada Varaždina iz 2005. godine lokacija u Poljani Biškupečkoj određena za razvrstavanje i pakiranje komunalnog i neopasnog otpada s pretovarnom stanicom.

- Izmjenama i dopunama PPUG-a Varaždina iz 2014. godine definirana je zona za gospodarenje otpadom, a planirano je i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja na lokaciji Poljana Biškupečka za tu namjenu. Propisano je da je lokacija u Poljani Biškupečkoj između ostalog i određena za reciklažno dvorište, za razvrstavanje i pakiranje komunalnog i neopasnog otpada s kratkotrajnim skladištenjem te kao lokacija pretovarne stanice, uz mogućnost mehaničke obrade komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada - ukazuje Skroza.

- Temeljem svega iznesenog možemo izjaviti da društvo Čistoća, kao vlasnik zemljišta, svojim dosadašnjim činjenjem, kao i svim budućim radnjama koje će se obavljati na tom zemljištu, niti na koji način neće postupati protivno zakonskoj legislativi, odnosno prostornim planovima koje definiraju predmetnu materiju - zaključio je Skroza, uz dodatak da se ova lokacija nalazi izvan III. vodozaštitne zone i izvan poplavnog područja, što je vidljivo i na kartama u sklopu PPUG-a.

93 tone otpada dnevno

Količina otpada, koja gravitira pretovarnoj stanici preuzeta je iz Studije izvedivosti za razvoj integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, iznosi 93,01 t/radni dan, od čega se najviše - 33,22 t miješanog komunalnog otpada i 8,24 t odvojeno sakupljenog komunalnog otpada - odnosi na grad Varaždin.