Batinić županu Stričaku i županu Kolaru uputio dopise, upozorava na iznimno negativne posljedice kamenoloma Siljevec

Varaždinske vijesti | 11.10.2022. u 18:30h | Objavljeno u Našim krajem

Budući da su tijeku III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije, na čijem se području nalazi lokacija na kojoj se planira otvoriti kamenolom Siljevec na Ivančici (Općina Budinščina), gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić uputio je dopis varaždinskom županu Anđelku Stričaku sa zahtjevom da se Varaždinska županija snažnije i aktivnije uključi u proces izmjena ovoga plana  s ciljem zaštite svog prostora od negativnih utjecaja zahvata s područja susjedne županije, a naročito u pogledu transportnih putova.

Županija mora zastupati interese građana

U dopisu Stričaku, Batinić skreće pažnju da je - a kako je to definirano čl. 5. Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana - jedan od razloga njihova donošenja „ažuriranje i preispitivanje Plana u području korištenja i namjene prostora/površina u skladu sa stvarnim stanjem u prostoru, zahtjevima i podacima javnopravnih tijela i dr. (a u što ulaze i istražni prostori i prostori eksploatacije mineralnih sirovina“).

>>Geomin ne odustaje od Siljevca: ”Peticija protiv kamenoloma je lokalni folklor onih koji taj kraj preziru”

>>Eko udruga "Naša Ivanščica": "Kupujući naš kamen stranci nas porobljavaju novcem, a mi sami razaramo Hrvatsku"

Također, citiranom Odlukom definirano je da će se u postupku izrade izmjena i dopuna zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice, dokumenti i dr.) od nadležnih javnopravnih tijela i onih određenih posebnim propisima, a među kojima se navodi i Varaždinska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, čiji je osnivač Varaždinska županija.

Upravo zato, ističe Batinić, Varaždinska županija je ta koja u ovom postupku izmjena i dopuna Prostornog plana susjedne županije mora snažnije zastupati interese građana svoga područja te se, kako je već navedeno, mora snažnije uključiti u proces njegovih izmjena, a sve kako bi zaštitila svoj prostor i građane koji na njemu žive.

Kako će se Županija uključiti u izmjene Prostornog plana?

U tom kontekstu Batinić podsjeća župana Stričaka na veliku zabrinutost i nezadovoljstvo mještana Ivanečke Željeznice, Željeznice i drugih naselja pod Ivančicom zbog aktivnosti oko otvaranja kamenoloma.

-Grad Ivanec je nezadovoljstvo građana artikulirao provedbom peticije protiv otvaranja kamenoloma i drugim aktivnostima na zaštiti interesa građana i zaštiti prirode. Otvaranjem kamenoloma degradirale bi se prirodne i krajobrazne vrijednosti prostora Ivančice te kvaliteta života stanovnika naselja najbližih kamenolomu, kao i građana uz prometnice kojima bi se odvijao transport kamenog materijala. Ovim zahvatom uvelike bi se ugrozila i izvorišta vode na Ivančici, iz kojih se opskrbljuje cijeli zapadni dio Varaždinske županije – upozorava Batinić te naglašava da bi ovakav zahvat degradirao i planove proglašenja budućeg Parka prirode Ivančica.

-Molim informaciju na koji se način Varaždinska županija uključila ili se namjerava uključiti u predmetne izmjene Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije – podcrtava Batinić na kraju dopisa upućena županu Varaždinske županije A. Stričaku.

Predstavka krapinsko-zagorskom županu Kolaru

Ivanečki gradonačelnik je, u vezi navedenih III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije, uputio predstavku krapinsko-zagorskom županu Željku Kolaru, vezanom za dio koji se odnosi na problematiku otvaranja kamenoloma Siljevec.

Upozoravajući na iznimno negativno raspoloženje šire javnosti, a posebno građana Grada Ivanca protiv ovakvog invazivnog zahvata, Batinić u dopisu ističe sljedeće:

-Iako Grad Ivanec izravno ne sudjeluje u donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije na čijem se području nalazi lokacija kamenoloma, smatram bitnim istaknuti da je Grad Ivanec PROTIV određivanja i ucrtavanja površina istražnih prostora i prostora eksploatacije mineralnih sirovina na masivu Ivančice, u ovom slučaju, lokacija Siljevec i Obroščica, u neposrednoj blizini administrativnog područja Grada Ivanca – ističe Batinić te nastavlja:

-U uvjerenju da ćete uzeti u obzir više od 8.000 potpisa na peticiji protiv otvaranja kamenoloma, pozivam vas da ovu problematiku pokušate sagledati i u širem kontekstu, a to su iznimno negativne posljedice kamenoloma za ljude koji tamo žive, za prirodu i izvore vode kao i za cjelokupne planove vezane uz proglašenje budućeg Parka prirode Ivančica – zaključuje na kraju svog dopisa, upućenog krapinskom županu Ž. Kolaru, ivanečki gradonačelnik M. Batinić.