Nakon obrade bala, ostatak u Austriju i Slovačku, a potencijalno Mađarsku i Portugal

vv | 24.4.2024. u 12:02h | Objavljeno u Aktualno

-Radovi se nastavljaju zacrtanim tempom te da je veliki plato između servisne ceste i obilaznice očišćen od bala, navodi varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, naglašavajući da je 10.000 tona prošlo kroz proces obrade, a odvezeno je još i više.

Od početka realizacije ugovornih aktivnosti, koje su operativno započele 12. veljače, preuzeto je i trenutno je u obradi ili je obrađeno više od 12.000 tona otpada, a gradonačelnik veli da je u planu daljnje preuzimanje i zbrinjavanje po 6.000 tona otpada svakoga mjeseca sve do završetka projekta i obrade svih količina otpada definiranih ugovorom.

Otpad uglavnom ide u obližnje MBO postrojenje.

- Više od 10.000 tona prošlo je kroz proces obrade. Otpadni materijal oporabljuje se u postrojenju društva CE-ZA-R, udaljenom par stotina metara od trenutnog područja gdje se bale nalaze i s kojega se preuzimaju, a u skladu sa svim uvjetima natječaja i odredbama potpisanog ugovora, naglašava Bosilj.

Kako podsjeća, međunarodnim natječajem iz rujna 2022. godine, kao i odredbama sklopljenog ugovora o sanaciji odlagališta u Brezju, definirano je da se otpad mora oporabiti (obraditi) postupkom R3, a ne odlaganjem ili „premještanjem“ predmetnog baliranog otpada.

- Prilikom obrade izdvajaju se vrijedna svojstva pogodna za daljnju materijalnu oporabu te se adekvatno pripremaju ostatne frakcije koje nemaju materijalnu vrijednost, ali su pogodne za energetsku oporabu i daljnju obradu. Biološka obrada uključuje biosušenje, biostabilizaciju i kompostiranje. Produkti za energetsku oporabu (gorivo iz otpada – RDF) otpremaju se na konačnu oporabu u inozemstvo, a metalne komponente i biološke frakcije oporabljuju se na području Hrvatske, objašnjava Bosilj.

Veći dio produkata iz obrađenih količina bivših bala već se predaje na konačno zbrinjavanje u energane u Austriju, Slovačku te potencijalno Mađarsku i Portugal.

 -Cjelokupan tijek otpada koji se preuzima, obrađuje te odvozi na konačnu oporabu i zbrinjavanje, kroz sve faze i za sve količine - u potpunosti je transparentan te putem nacionalne informatičke platforme MINGOR-a u svakom trenutku dostupan nadležnom Ministarstvu, Inspektoratu i Fondu za zaštitu okoliša, čime su u potpunosti otklonjene mogućnosti za bilo kakve manipulacije ili postupanja u suprotnosti za zakonskim ili ugovornim odredbama, što pojedinci pokušavaju zlonamjerno insinuirati, ukazuje Bosilj

Temeljem potpisanog ugovora, kako podsjeća, CIOS grupa je dostavila za njegovo uredno ispunjenje Gradu Varaždinu bankarsku garanciju u iznosu od 2.301.168,96 Eur, uz već postojeća financijska jamstva od 20 milijuna eura u korist Republike Hrvatske za važeće dozvole za gospodarenje otpadom članica grupacije.

- To dodatno osigurava uredno i cjelovito izvršavanje preuzetih ugovornih obveza na projektu, a ujedno jamči i postupanja s preuzetim otpadom u skladu sa zakonskim odredbama prema Republici Hrvatskoj, naglašava Bosilj, koji ukazuje i na video o odvozu bala koji je objavio prije mjesec dana.