Evo koje će ulice u Varaždinu dobiti nove nazive u sklopu sređivanja adresnog sustava

Napisao/la: MGA/Varaždinske vijesti -

Zbog usklađivanja katastra i stvarnog stanja u prostoru u Gradu je donesen Nacrt odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica.

Nacrt odluke prvo ide na javno savjetovanje, a zatim na usvajanje na Gradsko vijeće.

Pogledajte što stoji u Nacrtu odluke i kojim se ulicama, trgovima i javnim površinama mijenjaju nazivi ili protezanja:

(Cijeli Nacrt odluke i obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju možete pronaći na internetskoj stranici Grada Varaždina pod rubrikom Savjetovanje s javnošću, pod rednim brojem 23.)

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se odnosno ispravljaju imena i protezanje nekih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica prema stanju javno-prometnih površina utvrđenom Tehničkom reambulacijom i katastarskom izmjerom na području Grada Varaždina, te se time omogućuje određivanje adresa i kućnih brojeva u skladu s propisima.

Članak 2.

Brojevi katastarskih čestica navedeni u ovoj Odluci odgovaraju stanju katastarskog plana iz elaborata Tehničke reambulacije i katastarske izmjere na području Grada Varaždina i odnose se na katastarsku općinu Varaždin.

Članak 3.

U naselju Varaždin na području 1. mjesnog odbora „Centar“ određuje se ime i protezanje sljedećih ulica i trgova:

1. Prolaz Ivana Nepomuka Petrovića – prolaz nasuprot Bakačeve ulice od Ulice Ljudevita Gaja do Ulice Augusta Šenoe, a nalazi se na kčbr. 17731.

2. Šetalište Vatroslava Jagića – područje javnog gradskog parka i šetališta s fontanom kod HNK Varaždin koje uključuje i dosadašnje Šetalište Jurice Muraja, a okruženo je na sjeveru rubom zelene površine na međama privatnih posjeda i Ulicom Jurja Habdelića, na istoku Ulicom Alojzija Stepinca, na jugu Ulicom Augusta Cesarca te na zapadu istočnim i sjevernim rubom zgrade HNK i Trgom slobode, te se nalazi na kčbr. 14797 i 17562. Pripajanjem Šetalištu Vatroslava Jagića ukida se Šetalište Jurice Muraja.

3. Park mladih – okružen na zapadu Ulicom Gustava Krkleca, na sjeveru Ulicom Božene Plazzeriano, na istoku međama dvorišta Gospodraske škole i Parkova d.d., te na jugu Hallerovom alejom, a nalazi se na kčbr 13162.

U naselju Varaždin na području 2. mjesnog odbora određuje se ime i protezanje sljedećih ulica i trgova:

4. Park-šuma Jelačićka – šumsko područje okruženo željezničkom prugom Varaždin-Čakovec na zapadu, na sjeveroistoku i po sredini rubom uređenih javnih prometnih površina Šetališta Franje Tuđmana, te na jugu međama čestica pod šumom, a nalazi se na kčbr.13848, 13849, 13839, 13837, 13836, 13834, 15705, 15632/1.

5. Podravska ulica – počinje na raskrižju s Međimurskom ulicom nasuprot Koprivničkoj ulici i proteže na istok glavnom prometnicom za Koprivnicu sve do granice naselja s Trnovcem tako da joj se pripaja posljednji dio Ulice Mihovila Pavleka Miškine koja u naravi na njoj završava, a nalazi se na kčbr. 15414, 15380/2, 15415, 15416/1.

6. Motičnjak – odvaja se od Podravske ulice nasuprot Kućanske ulice i pruža na sjever javnom prometnicom do dvorišta pročistača otpadnih voda kraj kojega skreće na istok i proteže do granice naselja, a nalazi na kčbr. 15423/1.

7. Odvojak Milana Šimeka – odvaja se od istočne varaždinske obilaznice 150 m prije rotora na raskrižju s Podravskom ulicom, te proteže na istok poljskim putem, a nalazi na dijelu kčbr. 17828 i 17859.

8. Prilaz Fausta Vrančića – sjeverni odvojak Ulice kralja Petra Krešimira IV. između kućnih brojeva 15 i 17, a nalazi se na kčbr. 14028.

9. Ulica braće Krajanski – počinje s odvojkom glavne prometnice iza kućnog broja 48 u Ulici Vilka Novaka i nastavlja tom glavnom prometnicom do raskrižja sa istočnom obilaznicom i dalje na istok istim pravcem, a nalazi se na kčbr. 15622 i dijelovima kčbr. 15425, 15424/1.

10. Kućanmarofska ulica – odvaja se od Ulice braće Krajanski na sjever i proteže javnom prometnicom za Kućan Marof do granice naselja, a nalazi se na dijelu kčbr. 15424/1.

U naselju Varaždin na području 4. mjesnog odbora određuje se ime i protezanje sljedećih ulica:

11. Zadarska ulica – odvaja se desno od Jalkovečke ulice iza kućnog broja 94 i proteže javnom prometnicom na sjeverozapad, nalazi se na dijelu kčbr. 15587.

12. Splitska ulica – odvaja se desno od Jalkovečke ulice iza kućnog broja 138 i proteže javnom prometnicom na sjeverozapad te uključuje desni odvojak, a nalazi na dijelu kčbr. 14534/1.

13. Šibenska ulica – odvaja se od Zadarska ulice i proteže do Splitske ulice te uključuje desni odvojak, a nalazi se na dijelu kčbr. 14534/1.

14. Trogirska ulica – odvaja se od Šibenska ulice i proteže do Splitske ulice te uključuje desni odvojak, a nalazi se na dijelu kčbr. 14534/1.

U naselju Varaždin na području 5. mjesnog odbora određuje se ime i protezanje sljedećih ulica:

15. Dravski nasip – cesta uz Dravski nasip koja počinje na sjevernom rubu nasipa Dravskog kanala kod cestovnog mosta, te se proteže na sjever uz Dravsku park-šumu i dalje na sjeverozapad servisnom cestom uz Dravski nasip do granice s nasljem Svibovec, a nalazi na kčbr. 15656 i 15338.

16. Dravski kanal – servisne ceste na kruni sjevernog i južnog nasipa odvodnog kanala HE Varaždin, koje se protežu od ušća u Dravu na zapad do granice naselja, a nalaze na kčbr. 15343.

17. Kninska cesta – odvaja se od Optujske ulice na rotoru iza vojarne i proteže na sjever javnom prometnicom do mosta na Dravskom kanalu, a nalazi na kčbr. 15664 i 15662.

18. Vinokovčak – nastavlja se na Kninsku cestu tako što počinje na sjevernoj strani mosta na Dravskom kanalu i proteže na sjever javnom prometnicom do križanja s prometnicom Dravski nasip, a nalazi se na kčbr. 15639.

19. Macinka – odvaja se od prometnice Dravski nasip kod vojnog skladišta te proteže na zapad javnim putem do raskrižja s prometnicom Vinokovčak na sjevernom kraju mosta na Dravskom kanalu, a nalazi na dijelu kčbr. 15654.

20. Slavonska cesta – počinje od Narodnog trga nasuprot Bombellesove ceste i proteže na zapad glavnom javnom prometnicom do Kninske ceste, a nalazi na kčbr. 15461, 15458, 15457 (spojiti u jednu?).

21. Ulica Bogoslava Šuleka – proteže se u nastavku Ulice Eugena Kumičića na sjever od raskrižja sa Slavonskom cestom do križanja s Dravskim kanalom i Ulicom Pavla Štoosa kod južnog kraja cestovnog mosta, a nalazi se na kčbr. 15459.

22. Metalska ulica – počinje na raskrižju Fabijanske ulice i Ulice Augusta Harambašića i proteže javnim putem lijevo kraj stare ljevaonice do Kninske ceste, a nalazi se na kčbr. 12168, 15661.

23. Ulica Ivana Rabuzina – počinje na raskrižju Fabijanske ulice i Ulice Augusta Harambašića i proteže javnom prometnicom desno kraj stare ljevaonice, a nalazi se na kčbr. 15660.

24. Ulica varaždinskih branitelja – Orion – odvaja se od Kninske ceste na prvom skretanju lijevo i proteže javnom prometnicom na sjeverozapad, a nalazi na kčbr. 15668.

25. Optujski odvojak – uključuje prvi i drugi sjeverni odvojak Optujske ulice nakon rotora kod vojarne i kratku prometnicu paralelnu s Optujskom ulicom koja ta dva odvojka povezuje, a nalazi se na kčbr. 15665, 15666 i 15667.

26. Ulica Andre Mohorovičića – odvaja se od Optujske ulice na rotoru iza vojarne i proteže na jug, a nalazi na kčbr. 15960.

27. Ulica Ivana Sokača – prva javna prometnica nakon rotora kod vojarne koja se odvaja lijevo od Optujske ulice i proteže na jug, a nalazi se na kčbr. 15698.

28. Ulica Janka Peharde – lijevi odvojak Ulice Đure Kuhara koji se nalazi na kčbr. 17630.

29. Ulica Jurice Muraja – prvi dio dosadašnjeg Livadskog naselja koji se odvaja od Ulice Bartola Kašića iza kućnog broja 23 i proteže na sjeverozapad slijepom javnom prometnicom s lijevim odvojkom, a nalazi se na kčbr. 15757 i 15758.

30. Ulica Josipa Klime – drugi dio dosadašnjeg Livadskog naselja koji se odvaja od Ulice Bartola Kašića iza kućnog broja 29 i proteže na sjeverozapad javnom prometnicom do Ulice Augusta Harambašića, a nalazi se na kčbr. 15759.

31. Ulica Miroslava Šicla – treći dio dosadašnjeg Livadskog naselja koji se odvaja od Ulice Bartola Kašića iza kućnog broja 35 i proteže na sjeverozapad javnom prometnicom do Ulice Augusta Harambašića, a nalazi se na kčbr. 17775. Imenovanjem Ulice Jurice Muraja, Ulice Josipa Klime i Ulice Miroslava Šicla ukida se ulica Livadsko naselje.

32. Ulica Bosiljke Paska – glavni dio dosadašnje Dravske poljane koji se proteže javnom prometnicom od Ulice Eugena Kumičića do Ulice Augusta Harambašića, a nalazi na kčbr. 17626.

33. Ulica Dragutina Bišćana – prvi lijevi odvojak dosadašnje Dravske poljane, a nalazi se na kčbr. 17774.

34. Ulica Nenada Brixyja – drugi lijevi odvojak dosadašnje Dravske poljane, a nalazi se na kčbr. 17637.

35. Ulica Tomislava Lipljina – treći lijevi odvojak dosadašnje Dravske poljane, a nalazi se na kčbr. 17638.

36. Ulica Pavla Vojkovića – četvrti lijevi odvojak dosadašnje Dravske poljane, a nalazi se na kčbr. 17639.

37. Ulica Slavka Jagačića – peti lijevi odvojak dosadašnje Dravske poljane, a nalazi se na kčbr. 15760. Imenovanjem Ulice Bosiljke Paska i svih pet odvojaka dosadašnje Dravske poljane, ukida se ulica Dravska poljana.

38. Ledinska ulica – završni dio dosadašnje Ulice Ante Starčevića koji počinje na raskrižju Koprivničke i Hercegovačke ulice i proteže se javnom prometnicom do križanja s Zagorskom ulicom, a nalazi na kčbr. 15473.

39. Ulica Marijana Zubera – odvaja se od Ulice Gustava Krkleca nasuprot Ulice Božene Plazzeriano i nalazi se na kčbr. 13156/3.

U naselju Varaždin na području 6. mjesnog odbora „Banfica“ određuje se ime i protezanje sljedećih ulica i trgova:

40. Dravska park-šuma – šumsko područje koje Dravski kanal dijeli na sjeverni i južni dio, gdje je sjeverni dio okružen Dravskim nasipom na zapadu, rijekom Dravom na sjeveru i Dravskim kanalom na jugu, a južni dio okružen Dravskim kanalom na sjeveru, Međimurskom ulicom na zapadu, Bombellesovom cestom na jugu i međama privatnih posjeda na zapadu, te se nalazi na kčbr.11804, 11805, 11806, 11807, 11812/1, 11812/2, 11812/4, 11811, 11812/5.

41. Narodni trg – počinje na jugu od suženja na Trgu Matije Gupca iza kućnog broja 20 na zapadnoj strani, odnosno od južnog ugla puta koji se odvaja desno na istočnoj strani trga, te se proteže na sjever tako da mu se pripaja sjeverni dio dosadašnjeg Trga Matije Gupca i južni dio Trga Pavla Štoosa do suženja na sjevernom kraju gdje prelazi u ulicu, a nalazi na kčbr. 15462 i dijelovima kčbr. 15471 i 15460.

42. Ulica Pavla Štoosa – sjeverni dio dosadašnjeg Trga Pavla Štoosa, u naravi javna prometnica koja se odvaja u nastavku od suženja na sjevernom kraju Narodnog trga i proteže do križanja s Dravskim kanalom kod južnog kraja cestovnog mosta, a nalazi na dijelu kčbr. 15460. Pripajanjem novoimenovanom Narodnom trgu i Ulici Pavla Štoosa dosadašnji Trg Pavla Štoosa se ukida.

43. Ulica Lavoslava Ružičke – drugi dio dosadašnje Ulice Vjekoslava Špinčića od raskrižja s Ulicom Ruđera Boškovića do Koprivničke ulice, a koji se nalazi na dijelu kčbr. 15545.

44. Ulica Vladimira Preloga – desni odvojak Ulice Ruđera Boškovića nasuprot kućnog broja 19, a koji se nalazi se na dijelu kčbr. 13994.

U naselju Varaždin na području 7. mjesnog odbora „Biškupec“ određuje se ime i protezanje sljedećih ulica:

45. Ulica Ivane Brlić-Mažuranić – odvaja se od Zagrebačke ulice ispred kućnog broja 221 i proteže preko pruge i zatim istočne obilaznice dalje na istok, a nalazi se na kčbr. 17821, 15380/8, 17623 i dijelovima kčbr. 15617, 15418/2.

46. Ulica Vesne Parun – odvaja se južno od Ulice Ivane Brlić-Mažuranić između križanja s Cehovskom ulicom i istočnom obilaznicom i proteže javnom servisnom prometnicom paralelno s istočnom obilaznicom do rijeke Plitvice, a nalazi se na kčbr. 10168/1, 10169/1, 10170/2, 10185/2, 10199/1, 17492, 10200/1, 10214/2, 10236/2, 10236/3, 10237/2, 10237/3, 10238/2, 15269, 10300/1, 10300/3, 10300/2 i dijelu kčbr. 15418/2 (spojiti u jednu?), a ulica imanovana kao Gospodarska zona Brezje se ukida.

47. Ulica Dore Pejačević – počinje na raskrižju s istočnom obilaznicom nasuprot tvrtke Solvis i proteže javnom prometnicom na istok do granice naselja, a nalazi se na kčbr. 17919, 17917 i dijelovima kčbr. 15418/2.

Članak 4.

U naselju Varaždin na području 5. mjesnog odbora dosadašnja „Nova ulica“, u naravi sjeverni odvojak Krapinske ulice koji se nalazi na kčbr. 15526 mijenja ime u Iločka ulica.

Članak 5.

U naselju Varaždin na području 1. mjesnog odbora „Centar“ mijenja se protezanje sljedećih postojećih trgova:

1. Šetalište Josipa Jurja Strossmayera – omeđeno je vanjskim rubom vanjskog opkopa Staroga Grada, tj. na zapadu Ulicom Stanka Vraza, na sjeveru Ulicom Vladimira Nazora i međama privatnih posjeda u njoj, na istoku Uršulinskom ulicom i Trgom Miljenka Stančića s međama pripadnih privatnih posjeda, i na jugu međama privatnih posjeda i ulazom na Šetalište iz Uršulinske ulice, te nalazi se na kčbr. 13176, 1550, 1551, 16597, 16596, 17557, 17735, 15758 i dijelu kčbr. 13175.

2. Park Ivana Pavla II. – okružen na zapadu Ulicom Ratimira Hercega s parkiralištem, na sjeveru Hallerovom alejom, na istoku međama dvorišta Geotehničkog fakulteta i školskog igrališta, te na jugu šetnicom koja spaja Graberje i Ulicu Ratimira Hercega nasuprot jugoistočnog ulaza u Varaždinsko groblje, a nalazi se na kčbr. 1603/1.

U naselju Varaždin na području 2. mjesnog odbora mijenja se protezanje sljedećeg postojećeg trga:

3. Trg kralja Petra Svačića – određen na sjeveru južnim rubom stambene zgrade u Ulici Tome Masaryka br. 8 i početkom pomočne zgrade željezničkog kolodvora s druge strane Ulice Julija Merlića koja na tome mjestu u naravi završava, zatim na istoku vanjskim rubovima zgrada kompleksa željezničkog kolodvora do kuće u Ulici Frana Supila kbr. 4 gdje u naravi počinje Ulica Frana Supila, zatim na zapadu istočnim rubom zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Kolodvorskoj ulici kbr. 20C gdje u naravi završava Kolodvorska ulica, te u nastavku vanjskim rubovima Željezničarskog doma i stambene zgrade s adresom Trga kralja Petra Svačića kbr. 2A i 2B, a nalazi se na dijelovima kčbr. 15430, 17636, 15600, te dijelovima kčbr. 14868/1, 14867/1, 14865 i 15380/3.

4. Šetalište Franje Tuđmana – omeđeno je na sjeveroistoku obalom rijeke Drave od željezničkog mosta do istočnog kraja Park-šume Jelačićka tj. do početka dvorišta pročistača otpadnih voda, zatim na jugu i jugozapadu sjevernim rubom Park-šume Jelačićka do pojasa pruge Varaždin-Čakovec tako da uključuje građevinsko područje Gradske sportske dvorane, te pojasom pruge do dravske obale, tj. nalazi se na kčbr. 13835, 15704, 15357/3 i na dijelovima kčbr. 15632/2, 15357/4, 15357/2, 15357/6, 15357.

U naselju Varaždin na području 4. mjesnog odbora mijenja se protezanje sljedećih postojećih ulica i trga:

5. Perivoj biskupa Marka Culeja – okružen na zapadu Ulicom Ratimira Hercega, na sjeveru Hallerovom alejom, na sjeveru šetnicom koja spaja Graberje i Ulicu Ratimira Hercega nasuprot jugoistočnog ulaza u Varaždinsko groblje, na istoku dvorištem dječjeg vrtića u Graberju, te na jugu međama privatnih dvorišta i dvorišta stambene zgrade, a nalazi se na kčbr. 14069.

6. Ulica Irme Gorzo – produljuje se u pravcu tako da joj se se pripaja nastavni dio Ulice Milke Trnine do ugla i nalazi se na kčbr. 17713, 10643 i dijelu kčbr. 10911.

7. Ulica Milke Trnine – skraćuje se tako da se proteže od Jalkovečke ulice u pravcu do ugla s Ulicom Irme Gorzo i nalazi na dijelu kčbr. 10911.

U naselju Varaždin na području 5. mjesnog odbora mijenja se protezanje sljedećih postojećih ulica:

8. Koprivnička ulica – produljuje se na cijelu prometnicu do raskrižja s Optujskom ulicom tako da joj se pripajaju srednji dio dosadašnje Ulice Ante Starčevića i cijela Ulica Davorina Trstenjaka koji se nalaze na istoj trasi te se ukupno proteže od Međimurske ulice do Optujske ulice i nalazi na kčbr. 15422/1, 15422/2, 15421 i 15420. Pripajanjem Koprivničkoj ulici dosadašnja Ulica Davorina Trstenjaka se ukida.

9. Ulica Ante Starčevića – skraćuje se tako da se proteže od Trenkove ulice do Koprivničke ulice, tj. nalazi na dijelu kčbr. 15421.

U naselju Varaždin na području 6. mjesnog odbora “Banfica“ mijenja se protezanje sljedeće postojeće ulice i trga:

10. Trg Matije Gupca – skraćuje se tako da se proteže od Sajmišta na jugu do sjevernog suženja iza kućnog broja 20 na zapadnoj strani, odnosno do puta koji se odvaja desno na istočnoj strani, a nalazi se na kčbr. 16156 i na dijelu kčbr. 15471.

11. Vatrogasna ulica – odvaja se od Ulice Frana Kurelca lijevo iza Vatrogasnog doma i proteže javnom prometnicom kraj 5. osnovne škole i njenim sjevernim odvojkom, a nalazi na kčbr. 17660, 17661, i na dijelu kčbr. 16456 i 16457.

U naselju Varaždin na području 7. mjesnog odbora „Biškupec“ mijenja se protezanje sljedeće postojeće ulice:

12. Cehovska ulica – odvaja se od istočne obilaznice na prvom skretanju desno iza rotora na raskrižju s Gospodarskom ulicom i proteže servisnom cestom paralelnom s obilaznicom do Ulice Ivane Brlić-Mažuranić i uključuje sve zapadne odvojke na tome potezu, a nalazi se na kčbr. 15617, 15620, 15619, 15618, 17885, 15753.

Članak 6.

U naselju Varaždin ispravljaju se pogreške u imenima sljedećih ulica:

1. Ulica Vjekoslava Spinčića – u postojećem nazivu Ulice Vjekoslava Špinčića ispravlja se pogrešno navedeno prezime.

2. Park Ivana Pavla II. – u postojećem nazivu Parka Ivana Pavla II ispravlja se pogrešan zapis rimskog rednog broja.

3. Ulica Dimitrije Demetra – u postojećem nazivu Ulice Dimitrija Demetra ispravlja se pogrešno navedeno ime.

Članak 7.

U naselju Hrašćica određuje se ime i protezanje sljedećih ulica i trgova:

1. Ulica Pere Magdića – odvaja se desno od Ulice kardinala Franje Kuharića i proteže na sjever i zatim na zapad do granice naselja, a nalazi na dijelu kčbr. 12331/1, …. .

2. Ulica Franje Bučara – odvaja se od Ulice kardinala Franje Kuharića kao prva ulica desno iza Ulice Pere Magdića i proteže na sjever do Ulice Pere Magdića, a nalazi na dijelu kčbr. 12331/1.

3. Ulica Andrije Štampara – odvaja se od Ulice kardinala Franje Kuharića kao druga ulica desno iza Ulice Pere Magdića i proteže na sjever do Ulice Pere Magdića, a nalazi na dijelu kčbr. 12334 i 12335.

4. Ulica Tomislava Janka Šagi-Bunića – odvaja se desno od Ulice Alojzija Stepinca iza kućnog broja 10 i proteže javnim putem na istok, a nalazi na na dijelu kčbr. 15504 i kčbr. 15672.

5. Murska ulica – odvaja se lijevo od Ulice Petra Zrinskog iza kućnog broja 23 i proteže javnim putem na istok, a nalazi na dijelu kčbr. 10378/1 i kčbr. 7904/14 i 12599/18.

6. Kupska ulica – odvaja se desno od Murske ulice i proteže na jug i zatim pod pravim kutem na zapad do Osječke ulice, a nalazi na na dijelu kčbr. 10378/1.

7. Koranska ulica – slijepi desni odvojak od Kupske ulice koji se proteže na zapad, a nalazi na na dijelu kčbr. 10378/1.

8. Unska ulica – slijepi lijevi odvojak od Kupske ulice nasuprot Koranske ulice koji se proteže na istok, a nalazi na na dijelu kčbr. 10378/1.

9. Cetinska ulica – odvaja se od Osječke ulice kao prva ulica lijevo iza raskrižja s Ulicom Petra Zrinskog i proteže na istok do varaždinske obilaznice, a nalazi na na dijelu kčbr. 10378/1 i kčbr. 10378/5.

Članak 8.

U naselju Hrašćica određuje se protezanje sljedećih postojećih ulica i trgova:

1. Ulica Miljenka Stančića – nastavlja se u pravcu postojeće Ulice Miljenka Stančića preko raskrižja s Radničkom ulicom i Ulicom Zvonka Milkovića do granice naselja, te nalazi na kčbr. 15503, 12422 i 17619.

2. Osječka ulica – produljuje se u nastavku od raskrižja s Ulicom Petra Zrinskog i proteže javnim putem na jug i zapad do farme, a nalazi se na kčbr. 15513 i 15693.

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.

043 logo

Varaždinske-vijesti.hr koriste kolačiće (eng. Cookies) radi pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu prihvaćate korištenje kolačića.