Zlatan Avar načelnik je Stožera civilne zaštite Grada Varaždina Foto: Krešimir Đurić

Danas sjednicu održao Stožer civilne zaštite Grada Varaždina

| 12.3.2020. u 15:26h | Objavljeno u Aktualno

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15, 118/18), Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Grada Varaždina („Služeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/16), a sukladno uputama i preporukama Stožera civilne zaštite RH i preporukama preventivnih mjera Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije za sprječavanje epidemije uzrokovane novim koronavirusom Ur.br.01/1-426-2020., Odluci Stožera civilne zaštite Varaždinske županije o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikorm okupljanja građana na području Varaždinske županije (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/3-20-55 od 12. ožujka 2020. godine), Stožer civilne zaštite Grada Varaždina, u užem sastavu, na sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine, donio je odluku o provodenju mjera zaštite od korona virusa prilikom okupljanja građana
na području Grada Varaždina

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina daje preporuku organizatorima da svakako otkažu ili do daljnjega odgode sva okupljanja građana na području Grada Varaždina na kojem se očekuje dolazak više od 100 osoba.
Isto tako se ne preporučuje cdržavanje manjih skup i okupljanja, naročito u skučenim i zatvorenim prostorima te osjetljivih skupina gradana.

U slučaju okupljanja gradana koja nisu odgodena, organizatori su odgovorni i dužni osigurati najviše higijenske standarde, a koji se prvenstveno odnose na sljedeće: osigurati punktove s dezintekcijskim sredstvima u dovoljnim količinama, dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja, koje uključuje rukovanje, te da izbjegavaju bliži socijalni kontakt, dati jasmu uputu potencijalnim sudionicima da ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37,5°C) da ne dolaze na manifestacije, na vidljivom mjestu istaknuti sljedeće upute (po mogućnosti u boji, na formatu A3):

ohttps://www.hzjz.hr/wp-content/huploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostere-BI- COVID-19 HR-ENG.pdf i https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina apelira na sve da postupaju odgovorno u provodenju utvrdenih mjera. Stožer civilne zaštite Grada Varaždina daje uputu da se prate službene stranice Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske i postupa po njihovim preporukama.