Aglomeracija Varaždin: aktualno stanje projekta, dosadašnja realizacija i plan budućih aktivnosti

Napisao/la: MGA/VV -

Projekt koji je tvrtka Varkom d.d., javni isporučitelj vodnih usluga, uspješno kandidirala za europska sredstva ukupne je procijenjene vrijednosti 855,8 milijuna kuna. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna što čini 71,38% ukupnog iznosa prohvatljivih troškova koji iznose 684,66 milijuna kn.

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje koji se sastoji od kanalizacijske mreže ukupne duljine više od 240 km, 108 precrpnih stanica, 3 kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,5 km postojećih gravitacijskih cjevovoda, od rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz dogradnju III. stupnja pročišćavanja kapaciteta od 127.000 ES te od nabave komunalne opreme za održavanje sustava

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014. – 2020.

Glavni cilj Operativnog programa konkurentnost i kohezija je postizanje bržeg i naprednijeg pametnog rasta te održivi i uravnoteženi gospodarski i društveni razvoj radi osiguranja kvalitete življenja u regiji.

Projektom će se postići usklađivanje Aglomeracije Varaždin s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Projektom se omogućuje dodatno priključenje 40.468 stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda

OSNOVNE TEHNIČKE INFORMACIJE O PROJEKTU

Izgradnja sustava javne odvodnje aglomeracije Varaždin se sastoji od pet potprojekata – aktivnosti:

– Aktivnost A-1 Izgradnja sustava odvodnje i sanacija postojećeg sustava odvodnje Grada Varaždin

– Aktivnost A-2 Izgradnja sustava odvodnje općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec

– Aktivnost A-3 Izgradnja sustava odvodnje općina Maruševec i Vidovec

– Aktivnost A-4 Izgradnja sustava odvodnje općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki

– Aktivnost A-5 Rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta cca 127.000 ES.

STANJE PO AKTIVNOSTIMA

A-1 Dogradnja sustava odvodnje grada Varaždina i sanacija postojećeg sustava odvodnje

• Dana 9. srpnja 2019. godine potpisan je ugovor o građenju sa zajednicom ponuditelja: GK Grupa d.o.o., Hallerova aleja 1, Varaždin, HIS d.o.o., Donja Višnjica 61D, Donja Višnjica, Zagorje gradnja d.o.o., Zagrebačka cesta 26, Zagreb i Inel elektro d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/a, Ivanec kao Izvođačem radova. Dio radova Izvođač daje u podugovor tvrtki HIS d.o.o., Ljubljana.

• Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete” i “Posebne uvjete” prema modelu “Uvjeta ugovora o građenju” izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC Crvena knjiga).

• Ugovorena vrijednost radova iznosi 95.946.295,40 kuna bez PDV-a

• Ugovorom je predviđena izgradnja ukupno 21,7 km novoprojektirane kanalizacijske mreže, 7 crpnih stanica, te sanacija 2,5 km postojećeg sustava odvodnje:

• U naseljima Poljana Biskupečka, Jalkovec, Gojanec i dijelu jugozapadnog kolektora predviđena je izgradnja 10,3 km gravitacijskih i 170 metara tlačnih cjevovoda, oko 1 km cjevovoda mješovite odvodnje i 1 crpne stanice.

• U naselja Zbelava predviđena je izgradnja 1,3 km sanitarnih gravitacijskih cjevovoda, gotovo kilometar tlačnih cjevovoda i 3 crpne stanice.

• U naselja Črnec Biskupečki predviđena je izgradnja 2,9 km sanitarnih gravitacijskih cjevovoda, 190 metra tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice.

• Predviđena je izgradnja jugozapadnog kolektora grada Varaždina ukupne dužine 3,5 km gravitacijskih cjevovoda, 1 km tlačnih cjevovoda, 1 crpne stanice, rasteretnog kanala duljine 620 metara i 1 retencijskog bazena.

• Predviđeno je saniranje postojećeg gravitacijskog kolektora mješovite odvodnje grada Varaždina u duljini od 2,5 km.

• Rok za izvođenje radova je 27 mjeseci od datuma početka, odnosno studeni 2021. godine.

• Radovi se izvode prema projektno tehničkoj dokumentaciji i dobivene 4 građevinske dozvole.

Dosadašnja realizacija

Sustav odvodnje Zbelava: Postavljeno je 1.045 metara gravitacijskih cjevovoda, 554 m tlačnog cjevovoda, 21 revizijsko okno te je izvedeno 64 kućnih priključaka.

Sustav odvodnje Črnec Biškupečki: Postavljeno je 1.027 metara gravitacijskih cjevovoda, 26 kom revizijskih okana te je izveden 41 kućni priključak.

Sustav odvodnje Grad Varaždin: Postavljeno je 102 metara gravitacijskih cjevovoda.

Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti 3,4% ugovorenog iznosa.

Odvijanje radova u naseljima

Sustav odvodnje Zbelava

Radovi se odvijaju u Varaždinskoj ulici (postavljanje tlačnog cjevovoda) i u Novoj ulici (postavljanje gravitacijskog cjevovoda). Obje ulice se po završetku radova privremeno saniraju za zimski period, a konačna sanacija i asfaltiranja su predviđena u slijedećoj godini.

Črnec Biškupečki

Radovi se odvijaju u Ulici Črnec Biškupečki (postavljanje gravitacijskog cjevovoda) na spoju s ulicom Dubravka naselja Turčin. Pored toga, odvijaju se radovi i u sporednim ulicama.

Po završetku radova sve ulice se privremeno saniraju za zimski period, dok su konačna sanacija i asfaltiranja predviđena u slijedećoj godini.

Jugozapadni kolektor

Radovi se odvijaju poljima na spoju s Jalkovečkom ulicom.

A-2 Dogradnja sustava odvodnje općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec

• Dana 8. srpnja 2019. godine potpisan je ugovor o građenju sa zajednicom ponuditelja: Vodogradnja d.d., Međimurska 26b, Varaždin, Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec, Cesno podetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj kao Izvođačem radova.

• Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete” i “Posebne uvjete” prema modelu “Uvjeta ugovora o građenju” izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC Crvena knjiga).

• Ugovorena vrijednost radova iznosi 202.357.372,13 kuna bez PDV-a

• Ugovorom je predviđena izgradnja ukupno nešto više od 91 km gravitacijske i tlačne kanalizacije te 38 crpnih stanica:

• U Općini Petrijanec predviđena je izgradnja 10,2 km gravitacijske i 2,8 km tlačne kanalizacije te 5 crpnih stanica.

• U Općini Cestica predviđena je izgradnja 33,7 km gravitacijske i 7 km tlačne kanalizacije te 16 crpnih stanica.

• U naselju Zelendvor predviđena je izgradnja nešto više od 1 km gravitacijske i 2 km tlačne kanalizacije te 1 crpne stanice.

• U Općini Vinica predviđena je izgradnja 16,3 km gravitacijske i 3,8 km tlačne kanalizacije te 15 crpnih stanica.

• U Općini Sračinec predviđena je izgradnja 10,3 km gravitacijske i tlačne kanalizacije te 1 crpne stanice.

• U naselju Svibovec Podravski predviđena je izgradnja više od 3,8 km gravitacijske kanalizacije

• Rok za izvođenje radova je 27 mjeseci od datuma početka, odnosno studeni 2021. godine.

• Radovi se izvode prema projektno tehničkoj dokumentaciji i dobivenih 6 građevinskih dozvola.

Odvijanje radova u naseljima

Radovi su započeli nakon 10.studenog 2019. tako da nema sanacije kao na ostalim sustavima. Sanira se Ulica Matije Gupca u općini Vinica kao nastavak na ranije izvedene radove s prethonim izvođačem radova.

Na ostalim podsustavima u općinama Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec rovovi se zakopavaju po postavljanju odvodnih cjevovoda kako su radovi izvedeni. Predviđeno je izvođenje sanacije asfaltnim slojem u roku od 90 dana od početka radova.

A-3 Dogradnja sustava odvodnje općina Vidovec i Maruševec

• Ugovor o građenju sa zajednicom ponuditelja: Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec i Vodogradnja d.d., Međimurska 26/b. kao izvoditeljem radova potpisan je 20. listopada 2017.

• Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete” i “Posebne uvjete” prema modelu “Uvjeta ugovora o građenju” izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC Crvena knjiga).

• Ugovoreni iznos radova: 95.471.246,36 kuna

• Ugovorom se predviđa izgradnja ukupno oko 74 km tlačnih i gravitacijskih cjevovoda i 42 crpne stanice:

• U Općini Vidovec predviđena je izgradnja 32,5 km sanitarnih gravitacijskih cjevovoda, oko 6 km tlačnih cjevovoda i 22 crpne stanice,

• u Općini Maruševec predviđena izgradnja više od 31 km gravitacijskih cjevovoda, 4,6 km tlačnih cjevovoda i 20 crpnih stanica.

• Rok za izvođenje radova je 47 mjeseci od datuma početka, odnosno listopad 2021. godine.

• Radovi se izvode prema projektno tehničkoj dokumentaciji i dobivene 4 građevinske dozvole.

Dosadašnja realizacija

Sustav odvodnje Općine Vidovec: Postavljeno je 14.049 metara gravitacijskih cjevovoda, 2.436 metara tlačnih cjevovoda, 269 kom. revizijskih okana te je izvedeno 467 kućnih priključaka. Asfaltirano je nešto više od 23 tisuće kvadratnih metara cesta.

Sustav odvodnje Općina Maruševec: Postavljeno je 14.046 metara gravitacijskih cjevovoda, 2.044 metara tlačnih cjevovoda, 408 kom. revizijskih okana te je izvedeno 487 kućnih priključka. Asfaltirano je nešto više od 10 tisuća kvadratnih metara cesta.

Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti od oko 29% ugovorenog iznosa.

Odvijanje radova u naseljima

Sustav odvodnje Maruševec

U općini Maruševec se radi na sanacije županijske ceste ŽC2029 – priprema rova i asfaltiranje u naseljima Bikovec, Biljevec, Kapelec, Čalinec, Koretinec te Ulica Vladimira Nazora u Donjem

Ladanju. Sanacija zatrpavanjem rupa na lokalnim cestama u naseljima: Greda, Selnik, Bikovec, Biljevec, Čalinec, Koretinec i Maruševec.

Radovi sanacije na dijelu ŽC2029 Greda – Donje Ladanje obavit će se do 15. prosinca 2019. godine.

Sustav odvodnje Vidovec

U naselju Domitrovec odvijaju se radovi u Vidovečkoj ulici i u Glavnoj ulici, a do proljeća se planiraju završiti radovi i u Glavnoj ulici u naselju Budislavec.

U naselju Tužno u tijeku je izvođenje kućnih priključaka, a do proljeća se planiraju izvršiti radovi u Selskoj ulici. U Belskoj ulici su radovi pri završetku i do kraja studenoga 2019. godine planirano je asfaltiranje.

U općini Vidovec planira se sanacija iskopa.

U naselju Nedeljanec, u Športskoj ulici i u Livadarskoj ulici radovi asfaltiranja bi trebalo biti završeni početkom prosinca 2019. godine.

U naselju Šijanec, u Ulici kralja Bele IV radovi asfaltiranja bi trebali biti završeni do kraja studenoga 2019. godine.

U naselju Krkanec, u Vidovečkoj ulici planira se privremena sanacija iskopa u prosincu 2019. godine.

A-4 Dogradnja sustava odvodnje općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki

• Dana 20. listopoada 2017. potpisan je ugovor o građenju s tvrtkom Brodska Posavina d.d., Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod kao izvoditeljem radova.

• Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete” i “Posebne uvjete” prema modelu “Uvjeta ugovora o građenju” izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC Crvena knjiga).

• Ugovoreni iznos radova: 64.290.426,69 kuna.

• Rok dovršenja: 43 mjeseca od dana početka radova, odnosno do lipnja 2021. godine.

• Ovim je ugovorom predviđena izgradnja 49,8 km cjevovoda, 21 crpna stanica i 2 retencijska bazena:

• U Općini Sveti Ilija predviđena je izgradnja 13,4 km gravitacijskih cjevovoda, 1,3 km tlačnih cjevovoda i 5 crpnih stanica.

• U Općini Trnovec Bartolovečki predviđena je izgradnja 8,7 km gravitacijskih cjevovoda, 3,6 km tlačnih gravitacijskih cjevovoda i 6 crpnih stanica.

• U Općini Beretinec predviđena je izgradnja 17,3 km gravitacijskih cjevovoda, 2,8 km tlačnih cjevovoda i 8 crpnih stanica.

• U Općini Gornji Kneginec predviđena je izgradnja 2,4 km gravitacijskog cjevovoda, 2 crpne stanice, 2 retencijska bazena.

Dosadašnja realizacija

Sustav odvodnje Općina Sveti Ilija: Postavljeno je 12.098 metara gravitacijskih cjevovoda, 1.176 metara tlačnih cjevovoda, 388 kom. revizijska okna te je izvedeno 888 kućnih priključaka.

Sustav odvodnje Općina Beretinec: Postavljeno je 7.869 metara gravitacijskih cjevovoda, 157 kom. revizijskih okana te je izvedeno 325 kućna priključka.

Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti od oko 27% ugovorenog iznosa.

Odvijanje radova u naseljima

U naselju Beretinec u Ulici Rade Končara odvijaju se radovi iskopa i polaganja odvodnih cijevi. U Ulici bana Jelačića izvest će se privremena sanacija rova asfaltiranjem.

U naselju Žigrovec u Ulici bana Jelačića izvest će se privremena sanacija rova asfaltiranjem. Ovisno o vremenskim uvjetima do početka zimskog perioda u Ulici Vladimira Nazora i u Ulici Augusta Šenoe planirana je završna sanacija asfaltiranjem (habajući sloj asfalta).

U naselju Doljan u Ulici bana Jelačića izvode se kućni priključci na potezu od kućnog broja 1 do kućnog broja 48. U Radničkoj ulici će se do početka zimskog perioda ugraditi nosivi sloj asfalta dok će se u Ulici bana Jelačića izvesti privremena sanacija rova asfaltiranjem. Ovisno o vremenskim uvjetima do početka zimskog perioda u Ulici Ive Lole Ribara i u Radničkoj ulici planirana je završna sanacija asfaltiranjem (habajući sloj).

U naselju Križanec u Ulici Stjepana Labaša će se do početka zimskog perioda ugraditi nosivi sloj asfalta. Ovisno o vremenskim uvjetima do početka zimskog perioda planirana je i završna sanacija asfaltiranjem.

U naselju Turčin u Zagrebačkoj ulici između kućnog broja 92 i kućnog broja 114 ugrađuju se betonski rubnjaci, u planu je nosivi sloj asfalta te habajući sloj na pješačkoj stazi. U Kolodvorskoj ulici će se izvesti privremena sanacija rova asfaltiranjem.

U naselju Seketin u ulici Vide Sokola izvodi se ugradnja nosivog sloja asfalta.

U naselju Tomaševec Biškupečki u Ulici Vladimira Nazora do početka zimskog perioda ugradit će se nosivi sloj asfalta dok će se u Ulici bana Jelačića izvesti privremena sanacija rova asfaltiranjem.

A-5. Projektiranje, rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin

• Ugovor o projektiranju i izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja: WTE Wassertechnik GmBH i GIS Aqua GmbH sklopljen je 28.8.2019.

• Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete” i “Posebne uvjete” prema modelu “Uvjeta ugovora o građenju” izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC Žuta knjiga).

• Ugovoreni iznos radova: 162.447.700,00 kuna bez PDV-a

• Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova je 39 mjeseci, od čega je rok za projektiranje i izgradnju 26 mjeseci od datuma početka radova, pokusni rad 12 mjeseci te izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i izvješća o završetku 1 mjesec. Očekivani datum završetka ove aktivnosti je prosinac 2022. godine.

• U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, a građevinski radovi će započeti na proljeće 2020. godine. Tijekom cijelog vremena izvođenja radova postojeći uređaj će biti u funkciji.

• Voda koja će se ispuštati u Dravu zadovoljavat će vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.

043 logo

Varaždinske-vijesti.hr koriste kolačiće (eng. Cookies) radi pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu prihvaćate korištenje kolačića.